سازمان ها و صاحبان برند

سازمان ها و صاحبان برند

کفشدوزک به دنبال ارزش آفرینی، آموزش و سرگرمی برای کودکان است و با آغوش باز از همکاری با سازمانها و برندهایی که با این جهان بینی همسو هستند و در این راه قدم بر می دارند استقبال می کند.
طراحی شده در استدیو کفشدوزک